Australia ribeye shabu shabu, grass fed. Item is frozen.